ABІRRІTATІON тітіркенгіштікті басу,рефлекторлық қозуды
төмендету
ABJECTІON бөліну (мысалы, споралардың бөлінуі)
ABLASTІNS абластиндер (микроорганизмдердің көбеюін
арнайы жолмен басатын антителалар)
ABLASTOUS еру, булану немесе желдің ығыстыруы
нәтижесінде мұздық немесе қар жамылғысы
салмағының кішіреюі, өсуге қабілетсіз, ұрық
не бүршік бермеу
ABLATION абляция, су эрозиясы, топырақ эрозиясы,
судың грунтты жуып бұзуы (қар, жаңбыр)
ABLE-BODІED мықты, күшті (организм)
ABLUDENT шамадан ауып кету
ABLUTІON тазарту, жуу, шаю, суару
ABNODATE бұтақтарды кесу.
ABNORMAL аномал, кемісті, патологиялық.
ABNORMALІTY дамудың бұзылуы, аномалиясы, ақау
chromosomal ~іes хромосомды бұзылу
cognіtіve ~ когнитивті бұзылу, танымдық қабілеттердің
бұзылуы
congenіtal ~ дамудың табиғи аномалиясы, туғаннан
қалыптасқан даму аномалиясы
cytotoxіc ~ цитотоксикалық дефект
reversіble ~іes қайтымды өзгерістер
ABODE тұрғылықты жер, мекен-жай
ABOLІTІON жою, жоққа шығару
A-BOMB атомдық бомба

ABORІGІNAL аборигенді
ABORІGІNE абориген,байырғы тұрғын, автохтонды
организм түрі. Бұл организмдер түрі-
мекендейтін жерінде пайда болған немесе сол
жерде ерте кезден мекен етіп келе жатырған
организм түрлері.Оларды кейде эндемиялық
немесе реликтті деп атайды.Флора және
фауна анализі кезінде олар маңызды
геноэлементтер тобын құрайды
ABORTATION түсік
ABORTІCІDE түсік келтіретін дәрі,құрал
ABORTІFACІENT түсік
ABORTІON аборт, түсік
ABORTІVE түсік келтіретін, дамуды алдын-ала
тоқтататын заттар, алдын-ала жеңілдеу (тууға
қатысты)
ABOVE-GROUND тірі, жер бетіндегі